Bidragsytere - Festskrift til Eivind Smith

Rainer Arnold, Dr.Dr.h.c.mult., Professor at the University of Regensburg, Chair of Public Law (appointed in 1979), Jean Monnet Chair of EU Law (app. in 1999) and Jean Monnet Chair ad personam (app. in 2008). Hostujíci professor at the Charles University Prague (app. in 2000). Membre titulaire de l’Académie internationale de droit comparé.

Inge Lorange Backer, dr. jur. 1986 (Oslo), jur.dr. h.c. 2006 (Uppsala), professor, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo 1987-94 og 2008-16, ekspedisjonssjef, Justisdepartementets lovavdeling 1995-2008. Professor emeritus fra 1. juli 2016.

Harald Baldersheim har vært professor i administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen 1977-1994, og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo 1994-2014. Han har vært instituttsjef ved Norsk institutt for by- og regionforskning og har ledet Komiteen for sammenliknende kommunalforskning i International Political Science Association. Han er nå professor emeritus ved UiO.

Jan Fridthjof Bernt (f. 1943) er professor emeritus i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, som han har vært tilknyttet siden 1969. Han var rektor ved UiB1996-98 og preses for Det norske vitenskapsakademi i 2005 og 2007. Han ha vært leder av flere lovutvalg, bl.a. Psykiatrilovutvalget 1988, Kommunelovutvalget 1990, Universitets- og høyskolelovutvalget 1993, og Sosial- og helsetjenestelovutvalget 2004, og har et omfattende forfatterskap innen forvaltningsrett, kommunalrett, helse- og sosialrett og rettsteori.

Erik Magnus Boe, professor emeritus dr juris, ansvarlig faglærer i alminnelig forvaltningsrett ved Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, frem til Boe gikk av med pensjon i 2013. Medlem av faggruppen som Riksrevisjonen støttet seg til da håndhevelsen av offentleglova i utvalgte departementer ble undersøkt i 2016/2017.

Thomas Bull, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm, Sverige. Tidigare professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet. Har bl.a. skrivit avhandlingen Möte- och demonstrationsfriheten (1997) och (tillsammans med Fredrik Sterzel) Regeringsformen – en kommentar (2019).  

Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes (f. 1972) er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Hun har tidligere vært fylkesnemndsleder ved Fylkesnemnda i Agder, universitetsstipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og førstekonsulent ved daværende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Hun ble ph.d. i 2009.

Jens Peter Christensen: Højesteretsdommer, dr.jur. Har været højesteretsdommer siden 2006. Før da professor i offentlig ret ved Aarhus Universitet. Har skrevet bøger om grundlovsfortolkning og ministres og embedsmænds ansvar. Har været formand for en lang række lovforberedende udvalg nedsat af regering og Folketing.

Francis Delpérée is a Belgian constitutional expert. Dean of the Law Faculty of Louvain, he gave lectures in many foreign universities. He was a member of the Senate and then of the House of Representatives. He is a member of the Royal Academy of Belgium, the Institut de France and the Norwegian Academy of Science and Letters.

Svein Eng (f. 1955) professor i rettsfilosofi, dr. juris, Institutt for Offentlig rett, Universitet i Oslo. Han har publisert arbeider i filosofi, rettsfilosofi, avtalerett, forvaltningsrett, og norsk og komparativ rettskildelære.

Daniel Morken Farstad (f. 1989) er student det fjerde året ved masterprogrammet i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo. Han har dessuten en bachelorgrad i historie og flere avlagte kurs i statsvitenskap.

Arne Fliflet – høyesterettsadvokat, var sivilombudsmann fra 1990 til 2014, før det universitetslektor, dommerfullmektig, advokat hos Regjeringsadvokaten, kst. statsadvokat 1981-82, partner i adv. fa. Thommessen m. fl. Har skrevet artikler og utgitt bøker i statsrett, forvaltningsrett m.m., medlem av utvalg nedsatt av Stortingets presidentskap til å utrede alternativer til riksrettsordningen.

Tom Ginsburg is the Leo Spitz Professor of International Law at the University of Chicago Law School, and a Research Professor at the American Bar Foundation.

Eva Hildrum er cand.polit. (statsviter). Hun har hatt ledende stillinger i flere departementer, og har arbeidet med blant annet forvaltningspolitikk, familiepolitikk og samferdsel. Fra 2005-2015 var hun departementsråd i Samferdselsdepartementet. Som pensjonist har hun gjenopptatt interessen for forvaltningspolitiske problemstillinger slik de kan se ut fra en praktikers ståsted.

Eirik Holmøyvik er professor i rettsvitskap ved Det juridiske fakultet i Bergen. Han er sidan 2016 møtande varamedlem for Noreg i Veneziakommisjonen under Europarådet. Han er også medlem av utvalet oppretta av regjeringa i 2017 for å utarbeide framlegg til ny vallov.

Michael Hansen Jensen blev dr.jur i 2006 og har siden været professor i statsforfatningsret ved Aarhus Universitet. Han har herudover bl.a. været medlem af lovforberedende regeringsudvalg og undersøgelseskommissioner.

Helle Krunke is Professor of Constitutional Law at the Faculty of Law, University of Copenhagen. She is First Vice President of the International Association of Constitutional law (IACL). Her publications include Helle Krunke and Björg Thorarensen (eds.): The Nordic Constitutions. A Comparative and Contextual Study, Hart Publishing, 2018, and Helle Krunke, Hanne Petersen and Ian Manners (eds.): Transnational Solidarity: Concept, Challenges and Opportunities, Cambridge University Press, 2019 (forthcoming).   

Egidijus Kūris is Professor at the Faculty of Law, Vilnius University. He was the founding Director of the Institute of International Relations and Political Science (1992–1999) of that University. He has served as Judge (1999–2008) and President (2002–2008) of the Lithuanian Constitutional Court. Since 2013, Professor Kūris has been Judge at the European Court of Human Rights (ECtHR).

Massimo Luciani is full professor of Public Law in the Faculty of Law at the University of Rome “La Sapienza”. President of the Italian Association of Constitutional Law during the 2015-2018 term, he received the Laurea honoris causa from the University of Aix-Marseille in 2018. He published almost 400 between books, articles, notes and commentaries.

Synne Sæther Mæhle er professor dr. juris ved Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen, og arbeider med juridisk metode, rettsteori og rettsvitenskapelig forskningsmetodikk.

Dag Michalsen, dr. juris og professor i rettshistorie ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo siden 1997. Dekan ved Det juridiske fakultet i Oslo 2016-2020. Siste større publikasjoner er Lærebok i forfatningshistorie (sammen med Eirik Holmøyvik 2015) og Rettshistorisk kritikk (2017).

Iris Nguyen Duy er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Hun har tidligere vært førstekonsulent ved Utlendingsnemnda (UNE) og postdoktorstipendiat ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, UiO. Doktorgradsarbeidet hennes handlet om det britiske parlamentets suverenitet (L’Harmattan, 2011). Hun er leder av forskningsgruppen i komparativ rett ved UiA.

Trond Nordby (f. 1943) er dr. philos. og professor emeritus i statsvitenskap ved UiO. Han har gitt ut en rekke bøker og artikler, i seinere år Grunnlov og styreform (U-forlaget 2010), Norges politiske system etter 1814 (Dreyers Forlag 2018) og Folkelige toner over djupe skoger (Pax Forlag 2019).

Jon Christian Fløysvik Nordrum er førsteamanuensis med ansvar for lovgivningslære og prosjektleder for satsingen på klarspråk ved Det juridiske fakultet, UiO. Han ledet i perioden 2017-2019 Opplæringslovutvalget.

Bernard Pacteau er professor emeritus (professeur honoraire des Universités, agrégé de droit public et de science politique), tidligere jusprofessor ved Université de Bordeaux, Frankrike.

Olof Petersson har tidigare varit professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och forskningsledare vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.

Bjørn Erik Rasch er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Aktuelle forskningsområder er parlamentariske styreformer og konstitusjonspolitikk. Av nyere publikasjoner kan nevnes artikkelsamlingene Parliaments and Government Formation (Oxford University Press, 2015) og Constituent Assemblies (Cambridge University Press, 2018).

Karsten Revsbech (f. 1950) Professor i forvaltningsret ved Aarhus Universitet siden 1992. Dr. jur. 1987 på afhandlingen ”Planer og forvaltningsret”. Formand for og deltager i flere undersøgelseskommissioner mv., bl.a.Ekspertudvalget til undersøgelse af Finanstilsynets administration, Statsløsekommissionen og Undersøgelseskommissionen om SKAT. Medlem af flere lovforberedende udvalg. Medlem af Folketingets Ombudsmands og Rigsrevisionens evalueringspaneler. Har skrevet flere lærebøger og en række artikler om forvaltningsretlige emner.

Fredrik Sterzel är född 1934, jur. dr i konstitutionell rätt och fil. dr i statsvetenskap. Han var senast justitieråd i Högsta domstolen och professor vid Uppsala universitet. Tidigare har han bl.a. varit sekr. i riksdagens konstitutionsutskott och statssekreterare i kommundepartementet. 

Sigrid Stokstad er cand.jur. phd. og arbeider som forsker II ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet. Hennes forskningsfelt er styring og organisering av offentlig sektor, med hovedvekt på forholdet mellom stat og kommune.

Marius Stub (f. 1972) er advokat hos Regjeringsadvokaten. Han har tidligere vært fungerende lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling, dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer i Ytre Follo tingrett, universitetsstipendiat ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, og sekretariatsleder for Forvaltningslovutvalget. Han ble ph.d. i 2010.

Aslak Syse er cand.med. (1972), cand.jur. (1988) og dr. juris (1996). Lege i Finnmark og Zimbabwe 1972–1989. Fra 1989 tilknyttet Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, i tidsrommet 1997–2016 som professor, Instituttleder 2010–2013, fra 2017 som emeritus samme sted.

Michael Tetzschner (f. 1954 i København). Cand.jur 1981, egen advokatpraksis fra 2001 og frem til stortingsvalget i 2009, valgt fra Oslo. Nestleder Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite (2013-2017), nestleder Utenriks- og forsvarskomiteen 2017-2021. Leder av Oslo Høyre 2006-12. Høyskoledirektør Handelshøyskolen. Innvalgt i Oslo bystyre 1975-1999. Medlem av Oslo Formannskap fra 1980 og frem til byrådsordningen i 1986. Deretter byråd for byutvikling, finansbyråd og byrådsleder. Høyres gruppeleder Oslo bystyre 1991-1995

Kaarlo Tuori, professor i allmän rättslära vid Helsingfors Universitet (emeritus), rättsteoretiker och konstitutionalist, långvarig medlem i Europarådets Venedigkommission, publikationer: Critical Legal Positivism (2002), Ratio and Voluntas (2011) Eurozone Crisis (with Klaus Tuori, 2014), European Constitutionalism (2015).

Arnulf Tverberg (cand. jur./LL.M.) er avdelingsdirektør og leder enheten for offentlig rett i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Han arbeider bl.a. med statsrett og forvaltningsrett.

Frederik Zimmer, født 1944, cand. jur. 1970, dr. juris 1978, professor i skatterett ved Det juridisk fakultet, Universitetet i Oslo 1987-2014, fakultetets dekan 1995-2000, leder av utredningsutvalg om merverdiavgift, eiendomsskatt og arveavgift, og eneutreder om lovfesting av omgåelsesregel i skatteretten, konstituert dommer i Høyesterett i tre perioder, til sammen ca. ti måneder.

Øyvind Østerud er professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Ledet Makt- og demokratiutredningen 1998-2003. Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi 2009-2011. Siste bokutgivelse: Det globale statssystemet (2018).