Poesidagen!

shutterstock_239490589.jpg

Av: Synne Pedersen

21. mars er den internasjonale poesidagen! Her kommer noen undervisningstips dere kan bruke i forbindelse med dette. Målet med tipsene er å motivere og inspirere til å lese og skape egne dikt. I tillegg ønsker vi å legge til rette for refleksjon og tolkning, og vise at det finnes utallige måter å tolke ett og samme dikt på.

1.–2. trinn

Lytte og tolke gjennom tegning
Læreren leser et dikt høyt eller presenterer et dikt gjennom et lydklipp. Elevene får på forhånd beskjed om å lytte nøye og forsøke å se for seg hvordan diktet ville sett ut om det var et bilde. Læreren deler ut et A3-ark til hver elev med fargeblyanter eller maling til. Elevene lytter til diktet igjen, gjerne flere ganger, mens de tegner det de ser for seg. Læreren kan i tillegg stille spørsmål som «Hvilke farger tenker dere på når dere hører diktet?» eller «Hvilke gjenstander, personer eller dyr dukker opp når dere lytter?» og lignende. Denne aktiviteten og dens ulike resultater viser hvordan diktet kan tolkes svært forskjellig og hjelpe med å starte refleksjoner rundt det elevene har hørt. Tegningene eller maleriene kan senere henges opp i klasserommet, slik at elevene får sett hverandres tolkninger av diktet.

3.–4. trinn

Femrader
Femrader er en effektiv og morsom måte å produsere enkle dikt på. Elevene begynner med å skrive ett ord på første linje. Dette skal være et ord som presenterer temaet for diktet. Den andre linjen skal inneholde to ord som beskriver eller kjennetegner emnet. Den tredje linjen skal inneholde tre ord som skal gi mer informasjon om ordet eller en handling med sammenheng til temaet. Den fjerde linjen skal inneholde fire ord som beskriver følelser som kan knyttes til emnet. Den femte og siste linjen avslutter diktet med det samme ordet som på den første linjen. Og vips så har du et dikt om et valgfritt emne!

Eksempel:
Vinter
Vinter
Hvit, isklar
Snøengler i snøen
Kald, mørk og vakker
Vinter

5.–7. trinn

Assosiasjonsdikt
Elever har ofte mange assosiasjoner til enkle ord. For eksempel vinter, påske, sommer, skog, familie, reise eller i parken. Ta utgangspunkt i et ord som enten læreren eller elevene foreslår. Skriv ordet på tavlen og introduser samtidig ordet assosiasjoner. I dette undervisningsopplegget kan du velge å dele elevene i grupper som gruppevis tar utgangspunkt i et felles ord, eller du kan la hele klassen ta utgangspunkt i det samme ordet i fellesskap. Elevene skal én etter én si ett ord som de assosierer med ordet på tavlen. Alternativt kan elevene få i oppgave å skrive ned ord på egne lapper, slik at diktene blir knyttet mer opp mot individuelle assosiasjoner.

Deretter kan elevene individuelt eller i grupper skrive et dikt med flest mulig av ordene som står på tavlen. Dette kan etterfølges av en fremføring av diktene for resten av klassen. På denne måten kan elevene også lytte til medelevers dikt og øve på å formidle et dikt muntlig. Slik kan det også være mulig å arbeide med innlevelse, setningsmelodi, pustepauser eller andre elementer ved diktformidling.


Du finner flere tips i Ordriket elevbok 6A (s. 46) i kapittel 1, «Lek med ord!». I dette kapittelet finner du også tekst om diktsjangeren og flere dikt å arbeide med, som Einar Øklands Andre boller og Arild Nyquists Ugledikt III. Også i elevbok 5A (s. 118–119) finnes det tekster om dikt som sjanger og dens kjennetegn og oppbygning.